Teorie umění a tvorby

Výzva k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti směřující k rozvoji vědních oborů v rámci Cooperatio ARTS

For instructions in English see below.


Kdo se může o podporu ucházet?

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci a pracovnice FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio ARTS na FHS UK, a to na základě formuláře žádosti o udělení podpory a příslušných relevantních příloh (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci, atd.).

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí programu Cooperatio ARTS. Studenti a studentky doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od jejich školitele či školitelky. Bez uvedené podpory nebude žádost přijata k projednání.

Termíny

Žádosti se předkládají průběžně. Nejzazším termínem k odevzdání žádosti je 11. 9. 2023.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření/ odložení záměru k financování budou žadatelé a žadatelky informováni 25. 9. 2023. V případě urgentního termínu žádosti rozhodne rada grémia v požadované lhůtě.

Způsob podání žádosti

Vyplněné formuláře zasílejte na adresu a do předmětu uveďte "ARTS – 1.kolo".

Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím formuláře a mají tyto náležitosti:

  • Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

  • Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

  • Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci, apod.

  • Údaje o navrhovateli / navrhovatelce a zapojených pracovníků a pracovnic z řad členů VO programu Cooperatio.

  • Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků.

V případě, že váš záměr zahrnuje platbu do zahraničí, věnujte pozornost následujícímu:

- Nákup knihy ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 10% ceny knihy (DPH)

- Nákup jakéhokoli dalšího zboží ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny zboží (DPH)

- Vydání knihy v zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny z celkové částky (DPH)

- Poplatek za účast na zahraniční konferenci, které se účastníte ONLINE: PŘIPOČTĚTE 21% ceny poplatku (DPH).

Pokud se účastníte konference v zahraničí osobně, není třeba nic připočítávat. Totéž se týká také pobytu v zahraničních ubytovacích zařízeních (např. při účasti na konferenci nebo při ubytování během zahraničního terénního výzkumu).

Proces posuzování žádosti

Předložené žádosti posuzuje výbor složený se zástupců a zástupkyň FHS UK v příslušné Radě Cooperatio ARTS a vedoucí/ho Katedry teorie umění a tvorby. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Výbor rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.


Call for applications for support of scientific and creative activities to develop scientific disciplines within the Cooperatio ARTS

Who can apply for support?

Academic staff of FHS UK who are part of the Cooperatio ARTS program at FHS UK can apply for support based on the application form and relevant annexes (manuscript, publishing contract, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.).

Ph.D. students in the Cooperatio ARTS program can also apply for support. Ph.D. students may submit support applications only with written approval from their supervisor! Without this support, the application will not be accepted for consideration.

Terms

Applications are submitted on an ongoing basis. The latest date for submission of the application is 11 September 2023.

Applicants will be informed of the decision to support/not support/defer the project for funding on 25 September 2023. In the case of an urgent application deadline, the Cooperatio ARTS Board will make a decision within the required timeframe.

Application method

Please send the completed form to and state "ARTS- 1st round" in the subject.

Grounds for the request

Applications submitted under this call are processed through the form and have the following requirements:

  • A brief description of the plan leading to the creation of scientific or research work (or result), emphasizing the planned publication output, together with a schedule for the plan's implementation.

  • Characteristics of the planned publication output with an indication of the year and which magazine (publishing house) the publication will be published. Publications are the preferred scientific output.

  • Relevant appendices: manuscript of the work whose publication is to be supported, or contract with the publisher, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.

  • Details of the proposer and the staff involved from among the members of the Cooperatio VO.

  • Brief and factual justification of financial requirements.

If your application involves payment (purchase) from abroad, please note the following:

- Purchasing a book from abroad: ADD 10% of the book price (VAT)

- Purchase of any other goods except books from abroad: ADD 21% of the price of the goods (VAT)

- Publishing a book abroad: ADD 21% of the total price (VAT)

- Fee for ONLINE attending a foreign conference: ADD 21% of the price of the fee (VAT).

If you are attending a conference abroad in person, you don´t have to add VAT. The same applies to your stays in accommodation abroad (e.g. when attending a conference or staying during a field research abroad).

Application assessment process

A board assesses the submitted applications, including representatives of FHS UK in the relevant Cooperatio ARTS Board. The Board reserves the right to request any additional relevant information. The Board decides on the approval/disapproval of funding applications and any adjustments to the proposed budgets.Formulář žádosti (CZ)

Application Form (ENG)


Poslední změna: 12. červenec 2023 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám