Filosofie

Průběžná výzva k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti směřující k rozvoji vědních oborů v rámci Cooperatio PHIL


For instructions in English see below.


Kdo se může o podporu ucházet?

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci a pracovnice FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio PHIL na FHS UK, a to na základě vyplněného formuláře žádosti o udělení podpory a příslušných relevantních příloh (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci, atd.).

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí programu Cooperatio PHIL. Studenti a studentky doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od jejich školitele či školitelky. Bez uvedené podpory nebude žádost přijata k projednání.

Termíny

Žádosti se předkládají průběžně. Nejzazším termínem k odevzdání žádosti je 31. 10. 2024.

Grémium Cooperatia PHIL posuzuje žádosti v přibližně 14denním intervalu, vyhodnocení proběhne taktéž do přibližně 14 dnů.

O žádostech podaných v průběhu letních měsíců bude rozhodnuto začátkem září, pokud se nebude jednat o urgenci.

Žádosti o finanční podporu projektů a záměrů, které mají být projednány urgentně, doporučujeme proto podat co nejdříve.  

Způsob podání žádosti

Vyplněné formuláře zasílejte na adresu cooperatio@fhs.cuni.cz a do předmětu uveďte "PHIL – výzva".

Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím vyplněného formuláře a mají tyto náležitosti:

  • Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

  • Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

  • Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci, apod.

  • Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků.

  • Údaje o navrhovateli a zapojených pracovníků z řad členů VO programu Cooperatio.

V případě, že váš záměr zahrnuje platbu do zahraničí, věnujte pozornost následujícímu:

- Nákup knihy ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 10% ceny knihy (DPH)

- Nákup jakéhokoli dalšího zboží ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny zboží (DPH)

- Vydání knihy v zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny z celkové částky (DPH)

- Poplatek za účast na zahraniční konferenci, které se účastníte ONLINE: PŘIPOČTĚTE 21% ceny poplatku (DPH).

Pokud se účastníte konference v zahraničí osobně, není třeba nic připočítávat. Totéž se týká také pobytu v zahraničních ubytovacích zařízeních (např. při účasti na konferenci nebo při ubytování během zahraničního terénního výzkumu).

Proces posuzování žádostí

Předložené žádosti posuzuje výbor složený se zástupců FHS UK v příslušné Radě Cooperatio PHIL a vedoucího Katedry filosofie. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Výbor rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.


Ongoing call for applications for support of scientific and creative activities to develop scientific disciplines within the Cooperatio PHIL

Who can apply for support ?

Academic staff of FHS UK who are part of the Cooperatio PHIL program at FHS UK can apply for support based on the application form and relevant annexes (manuscript, publishing contract, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.).

Ph.D. students in the Cooperatio PHIL program can also apply for support. Ph.D. students may submit support applications only with written approval from their supervisor!

Terms

Applications are submitted on an ongoing basis. The deadline for submitting the last application is 31st October 2024.

The Cooperatio PHIL Board will consider applications at an interval of approximately 14 days, and the evaluation will also take place within approximately 14 days.

Applications submitted during the summer months will be decided at the beginning of September, unless they are urgent.

Applications for funding for projects and projects to be considered urgently are therefore recommended to be submitted as soon as possible.

Application method

Please send the completed form to the address and state "PHIL - call" in the subject.

Grounds for the request

Applications submitted under this call are processed through the FORM (see Annex) and have the following requirements:

  • A brief description of the plan leading to the creation of scientific or research work (or result), emphasizing the planned publication output, together with a schedule for the plan's implementation.

  • Characteristics of the planned publication output with an indication of the year and which magazine (publishing house) the publication will be published. Publications are the preferred scientific output.

  • Relevant appendices: manuscript of the work whose publication is to be supported, or contract with the publisher, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.

  • Brief and factual justification of financial requirements.

  • Details of the proposer and the staff involved from among the members of the Cooperatio

If your application involves payment (purchase) from abroad, please note the following:

- Purchasing a book from abroad: ADD 10% of the book price (VAT)

- Purchase of any other goods except books from abroad: ADD 21% of the price of the goods (VAT)

- Publishing a book abroad: ADD 21% of the total price (VAT)

- Fee for ONLINE attending a foreign conference: ADD 21% of the price of the fee (VAT).

If you are attending a conference abroad in person, you don´t have to add VAT. The same applies to your stays in accommodation abroad (e.g. when attending a conference or staying during a field research abroad).

Application assessment proces

The Board assesses the submitted applications, including representatives of FHS UK in the relevant Cooperatio PHIL Council and Head of the Department of Philosophy. The board reserves the right to request any additional relevant information. The board decides on the approval/disapproval of funding applications and any adjustments to the proposed budgets.


Formulář žádosti (CZ)

Application Form (ENG)


Poslední změna: 21. květen 2024 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám