Důležité informace pro publikování z grantů FHS UK

Afiliace a dedikace v publikacích podpořených z programů poskytovatele FHS UK


V případě publikačního výstupu v rámci projektu jehož poskytovatelem je FHS UK (typicky například UNCE, COOPERATIO) je velmi důležité dostát správné afiliaci (k FHS UK) a dedikaci (k příslušnému projektu, programu apod.)


Afiliace


Afiliace k FHS UK: Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, uvádět oficiální institucionální afiliaci, v případě zaměstnanců či studentů Fakulty humanitních studií tedy afiliaci k FHS UK. Povinnost se vztahuje na autory všech výsledků (recenzované odborné články, odborné knihy, kapitoly v odborných knihách, stati ve sbornících a dalších). Afiliace se uvádí v jazyce výsledku. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět kromě původního jazyka příspěvku také anglicky.


Afiliace se řídí formou předepsanou přílohou č. 1 Statutu Univerzity Karlovy a dále Opatřením rektora č. 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaeckých mobilit na Univerzitě Karlově.

Znění afiliace: Afiliace má na Univerzitě Karlově předepsanou podobu:

Název univerzity, název fakulty


V případě FHS UK je tedy znění afiliace následující:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Charles University, Faculty of Humanities


V případě, že je dle pravidel časopisu či z jíných důvodů nutné afiliaci zkrátit, užívají se tyto zkratky:

FHS UK

Charles Univ, Fac Human


V případě, že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte následující:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika (Czech Republic)


Afiliace v časopisech: V časopisech se s uvedením afiliace u jména autora obvykle počítá, formát afiliace se ale v časopisech často liší. Nutné minimum, které musí afiliace obsahovat, je uvedeno výše.


Afiliace v odborných knihách: V monografiích se obvykle s uvedením afiliace u autora nepočítá, i v těchto případech by však afiliace měla být uvedena, a to buď do profilu autora (nejčastější), nebo na jiné vhodné místo  v ideálním případě v rámci tiráže, kde se uvede jméno autora a vedle něj jeho afiliace.


Afiliace u kapitol v odborné knize: V knižních kapitolách se s uvedením afiliace u jména autora obvykle nepočítá. Doporučujeme proto domnluvit se s editory publikace a afiliaci uvést přímo do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), případně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


Dedikace

Dedikaci doporučujeme uvádět ve všech publikacích. Vždy ovšem sledujte požadavky na znění dedikace, které uvádí sám poskytovatel podpory (ať už je to podpora v rámci UK či externí – může být požadované např. přesné uvedení názvu programu či projektu, registrační číslo apod.).


Dedikace v projektech COOPERATIO

Česky: „Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti [doplnit viz tabulka níže].“

Anglicky: “This work was supported by the Cooperatio Program, research area [to complete, see table below]""


Český název vědní oblasti

Zkratka

Anglický název vědní oblasti

Dějiny

HIST

History

Filozofie

PHIL

Philosophy

Literatura

LITE

Literature

Vědy o umění a kultuře

ARTS

Arts and Culture Studies

Mediální a komunikační studia

MCOM

Media and Communication Studies

Psychologické vědy

PSYC

Psychological Sciences

Sociální a kulturní antropologie

SCAN

Social and Cultural Anthropology

Sociologie a aplikované sociální vědy

SOAS

Sociology and Applied Social Sciences

Zdravotnické vědy

HEAS

Health Sciences


Dedikace v projektech UNCE

Česky: "Tato publikace vznikla v rámci projektu *NÁZEV PROJEKTU* *ČÍSLO PROJEKTU* řešeného na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií."

Anglicky: "This publication is the outcome of the project *NAME OF THE PROJECT* *PROJECT NUMBER* realized at the Charles University, Faculty of Humanities."


Dedikace v časopisech: V časopisech je obvykle pro dedikace vyhrazené místo; doporučený formát dedikace se liší dle příslušného časopisu.


Dedikace v odborných knihách: V monografiích se dedikace uvádí v tiráži.


Dedikace u kapitol v odborné knize: Často se s uvedením dedikace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a dedikaci uvést do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), připadně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


Pro více informací o publikační činnosti na FHS UK klikněte zde.


Poslední změna: 6. červen 2022 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám