• Habilitace a jmenovací řízení

Habilitace a jmenovací řízení

Obecné informace o habilitačním a jmenovacím řízení

Tato řízení ověřují, zdali má uchazeč v určitém oboru dostatečné předpoklady pro získání titulu docent, resp. profesor.


Docentem pro určitý obor se může stát uchazeč, absolvent doktorského studia, s dostatečnou pedagogickou praxí, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost, obhájí svou habilitační práci a před Vědeckou radou FHS UK přednese habilitační přednášku. Posléze je schvalován a nakonec i jmenován univerzitou (resp. institucí se schválenou akreditací), na níž se řízení koná.


Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval, je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých nebo uměleckých publikací v patřičném rozsahu. Součástí jmenovacího řízení je přednáška před Vědeckou radou FHS UK a posléze univerzity (resp. instituce se schválenou akreditací), v níž má uchazeč prezentovat zejména své koncepce práce a výuky v daném oboru. Po úspěšném schválení na všech úrovních se řízení uzavírá na MŠMT.


Akreditovaná řízení na Fakultě humanitních studií UK

Před zahájením habilitačního řízení je třeba dodat

Před zahájením řízení ke jmenování profesorem je třeba dodat

Doručení požadovaných materiálů

Ke stažení

Obecné dokumenty


Akreditovaná řízení na Fakultě humanitních studií UK

V současné době je na FHS UK akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru "Filozofie" a habilitační řízení v oboru "Sociální a kulturní antropologie" .


Před zahájením habilitačního řízení je třeba dodat


1. Návrh na zahájení řízení (níže ke stažení)


2. Habilitační práci svázanou v pevné vazbě či ve formátu vydané monografie - 4 kusy a zaslat identickou elektronickou verzi v pdf. (8 kusů v případě, že elektronická verze neexistuje: 5 ks. pro členy habilitační komise a 3 ks. pro oponenty).

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA HABILITAČNÍ PRÁCI V OBORU SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE


3. Vyplněný formulář Podklady pro stanovisko habilitační komise s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (níže ke stažení)


4. Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče


5. Úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři ukončené roky plus právě probíhající rok (doplněný souhrnným přehledem o starší pedagogické činnosti bez časového omezení) - vyhotovený institucí a podepsaný uchazečem s datem vyhotovení (níže ke stažení).


6. Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru (podepsané uchazečem s datem vyhotovení)


7. Úplnou strukturovanou bibliografii uchazeče s uvedením hodnot IF nebo SJR u periodik, kde existují, s datem vyhotovení a podpisem uchazeče. Postupujte podle souboru "Doporučená podoba seznamu publikací a citací uchazeče" (níže ke stažení)


8. Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS. Postupujte podle souboru "Doporučená podoba seznamu publikací a citací uchazeče" (níže ke stažení)


9. Uchazečův komentovaný výběr pěti nejdůležitějších prací a jejich přínosu pro obor (podepsané uchazečem s datem vyhotovení)


10. Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků


11. Seznam aktivních vystoupení na zahraničních a domácích konferencích (vedle přednesených příspěvků uvést také vystoupení jako invited speaker, jako organizátor konference, člen přípravného výboru, předseda sekce konference)


12. Autoreferát habilitační práce


13. Návrhy tří témat habilitační přednášky, z nichž bude jedna přednesena na vědecké radě (pouze názvy, nejsou potřeba anotace)


14. Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání – ověřené kopie diplomů (včetně Bc.)


15. Potvrzení o zaměstnání a odborné praxi uchazeče minimálně za poslední 3 roky (nutno dodat za každé pracoviště zvlášť, podepsané zodpovědným pracovníkem např. personálního oddělení)


16. Případné další doklady osvědčující vědeckou a odbornou kvalifikaci


17. Informace o (spolu)autorství patentů a významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí (viz Podklady pro stanovisko habilitační komise)


18. Údaje o konferenčních přednáškách typu invited speaker, o účasti na konferencích jako organizátor, člen přípravného výboru nebo předseda sekce, které uchazeč uvedl v bodu „Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích“ Podkladů stanoviska habilitační komise, je třeba doložit pozvánkou, programem či jiným dokladem


Základní potřebné formuláře/podklady jsou ke stažení níže na této stránce. Pro zbylé dokumenty neexistuje formulář; uchazeč je dodá v klasickém Word dokumentu. V případě dotazů kontaktujte Lenku Vinterovou.


Před zahájením řízení ke jmenování profesorem je třeba dodat

Před zahájením řízení ke jmenování profesorem je třeba dodat:


1. Návrh na zahájení řízení (níže ke stažení)


2. Vyplněný formulář Podklady pro stanovisko komise (níže ke stažení)


3. Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru z různých zemí, anebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity. Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusejí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musejí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané s datem vyhotovení.


4. Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče


5. Úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět ukončených let plus právě probíhající rok (doplněný souhrnným přehledem o starší pedagogické činnosti bez časového omezení) - vyhotovený institucí a podepsaný uchazečem s datem vyhotovení. (níže ke stažení).


6. Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru (podepsané uchazečem s datem vyhotovení)


7. Úplnou, strukturovanou bibliografii uchazeče s uvedením IF a SJR u periodik, kde existují, s datem vyhotovení a podpisem uchazeče - postupujte podle souboru "Doporučená podoba seznamu publikací a citací uchazeče" (níže ke stažení)


8. Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS - postupujte podle souboru "Doporučená podoba seznamu publikací a citací uchazeče" (níže ke stažení)


9. Uchazečův komentovaný výběr pěti nejdůležitějších prací a jejich přínosu pro obor (podepsané uchazečem s datem vyhotovení)


10. Podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (včetně řešení grantů)


11. Seznam aktivních vystoupení na zahraničních a domácích konferencích (vedle přednesených příspěvků uvést také vystoupení jako invited speaker, jako organizátor konference, člen přípravného výboru, předseda sekce konference)


12. Návrhy tří témat přednášky, z nichž bude jedna přednesena na vědecké radě fakulty (pouze názvy, nejsou potřeba anotace)


13. Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání – ověřené kopie diplomů (včetně Bc.)


14. Potvrzení o zaměstnání a odborné praxi uchazeče minimálně za poslední 3 roky (nutno dodat za každé pracoviště zvlášť, podepsané zodpovědným pracovníkem např. personálního oddělení)


15. Případné další doklady osvědčující vědeckou a odbornou kvalifikaci


16. Informace o (spolu)autorství patentů a významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí (viz Podklady pro stanovisko komise)


17. Údaje o konferenčních přednáškách typu invited speaker, o účasti na konferencích jako organizátor, člen přípravného výboru nebo předseda sekce, které uchazeč uvedl v bodu „Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích“ Podkladů stanoviska komise, je třeba doložit pozvánkou, programem či jiným dokladem


Základní potřebné formuláře/podklady jsou ke stažení níže na této stránce. Pro zbylé dokumenty neexistuje formulář; uchazeč je dodá v klasickém Word dokumentu. V případě dotazů kontaktujte Lenku Vinterovou.


Doručení požadovaných materiálů

1. elektronicky na email:


2. písemně na adresu:

Podatelna FHS UK

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Habilitační a jmenovací řízení

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 – Libeň


Instrukce pro uhrazení poplatků za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Výše poplatků:


Habilitační řízení: 2.000,-

Řízení ke jmenování profesorem: 5.000,-


Poplatek uhraďte na účet Fakulty humanitních studií UK, číslo účtu: 27-1842600277/0100

U platby uveďte variabilní symbol 720 155

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení a informaci, zda-li se jedná o poplatek za habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem


Opatření proděkana č. 1/2017 týkající se výše zmíněných poplatkůPoslední změna: 19. prosinec 2023 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám