• Publikační činnost

Publikační činnost

Nároky kladené na publikace a další výsledky vědecké činnosti pracovníků a studentů Fakulty humanitních studií UK vycházejí z definic jednotlivých druhů výsledků, jež jsou uvedeny v Metodice hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen Metodika) uveřejněné Radou pro výzkum, vývoj a inovace, s platností od 1. ledna 2018 (odkaz). Jednotlivé metodické pokyny, stejně jako Přílohu č. 4 uvádějící definice druhů výsledků, lze dohledat na stránkách RVVI.


Kromě toho je potřeba splnit další nároky spjaté s publikační činností a jejím vykazováním a to zejména požadavky na uvedení správného znění afiliace (k FHS UK) a dedikace (příslušnému projektu, programu, poskytovateli apod.) a na následné vykázání publikace (v systému OBD), jež vycházejí z předpisů Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií a různých poskytovatelů finanční podpory.


Níže proto uvádíme: I. Požadavky na jednotlivé druhy publikací, včetně výňatků z klíčových části Metodiky; II. Další požadavky na publikace pracovníků/studentů FHS UK, zahrnující otázky afiliací, dedikací, vykazování a dodávání výtisků na OVV FHS UK.


I. Požadavky na jednotlivé druhy publikací:

Odborná kniha (B)

Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc, Jost)

Kapitola v odborné knize (C), Stať ve sborníku (D) a nepublikační druhy výsledků

II. Další požadavky na publikace pracovníků/studentů FHS UK

Afiliace

Dedikace

Vykazování - evidence publikací v databázích RIV a OBD

Počet výtisků monografií a dalších publikací, který je potřeba dodat na OVV FHS UK


I. Požadavky na jednotlivé druhy publikací

Odborná kniha (B)

Požadavky dle Metodiky: Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na odborné knihy (B).


Formální atributy (důležité!): Co se týče formálních atributů odborné knihy, zvlášť zdůrazňujeme následující: – (1.) v tiráži knihy musejí být uvedeni recenzenti, kteří jsou odborníky v příslušném oboru a kteří knihu posoudili formou odborných lektorských posudků; – (2.) alespoň jeden z těchto recenzentů musí být externí, nesmí pocházet z pracoviště autora/autorů knihy; – (3.) dalšími formálními atributy odborné knihy jsou (3a.) odkazy na literaturu v textu, (3b.) seznam použité literatury (eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů) a (3c.) souhrn v aspoň jednom světovém jazyce (např. anglické Summary na konci knihy).


Nakladatelská smlouva, kalkulace a ISBN: Před vydáním knihy je nutné mít uzavřenou nakladatelskou smlouvu. Fakulta má k dispozici vzor smlouvy. Povinnou přílohou smlouvy je kalkulace. Důležité formuláře a informace pro autory najdete na stránkách FHS v záložce Publikace. Vyplněný vzor smlouvy zašlete ke kontrole e-mailem a redaktoce fakulty . Přidělování ISBN publikacím vydávaným na FHS se řídí opatřením děkana č.14/2010


Výběr nakladatele: Vydávejte publikace pouze u ověřených a kvalitních nakladatelů, vyhněte se nakladatelům se špatnou pověstí a predátorským nakladatelům. Nakladatele doporučujeme ověřit. Dále ověřujte Open Access vydavatele, kteří jsou sdruženi pod Scholarly Publishers Association.


Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc, Jost)

Požadavky dle Metodiky: Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na recenzované odborné články (Jimp, Jsc, Jost).


Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:


Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;

Jsc – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení


Upozornění: Evidence časopisu ve výše uvedených databázích není ve všech případech zárukou kvality, tj. toho, že časopis či jeho nakladatel nejsou tzv. predátorskými časopisy/nakladateli. Proto vás prosíme, dříve než se rozhodnete v některém časopise publikovat, ověřte si kvalitu časopisu: seznam predátorských časopisů, seznam predátorských vydavatelů. Informace o tzv. predátorských časopisech/nakladatelích naleznete na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Také připomínáme opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016, které vymezuje postoj FHS vůči těmto 'predátorům'.


Další důležité odkazy: Ústřední knihovna doporučuje pro ověření časopisu navštívit také stránky http://thinkchecksubmit.org; u Open Access časopisů doporučujeme ověřit jejich evidenci v Directory of Open Access Journals; užitečné informace naleznete také na stránkách fóra Věda žije!; prezentace k predátorským časopisům.


Kapitola v odborné knize (C), Stať ve sborníku (D) a nepublikační druhy výsledků

Požadavky dle Metodiky (C): Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na kapitolu v odborné knize (C).


Požadavky dle Metodiky (D): Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na stať ve sborníku (D).


Nepublikační druhy výsledků (např. různé typy metodik Nmet, uspořádání výstavy E, uspořádání workshopu W a další) jsou definovány přílohou č. 4 Metodiky

– jejich difinice si zkontrolujte přímo ve zmíněném dokumentu.


II. Další požadavky na publikace pracovníků/studentů FHS UK - afiliace, dedikace, vykazování...

1. Afiliace (nutné uvádět u všech publikací)

Afiliace k FHS UK: Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, uvádět oficiální institucionální afiliaci, v případě zaměstnanců či studentů Fakulty humanitních studií tedy afiliaci k FHS UK.


1.1. Znění afiliace

Afiliace se řídí formou předepsanou přílohou č. 1 Statutu Univerzity Karlovy a dále Opatřením rektora č. 31/2017, resp. Opatřením rektora č. 24/2018 Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti. Oficiální institucionální afiliace se uvádí u všech výsledku (recenzované odborné články, odborné knihy, kapitoly v odborných knihách, stati ve sbornících a dalších), a to v jazyce výsledku. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět kromě původního jazyka příspěvku také anglicky.


Znění afiliace: Afiliace má na Univerzitě Karlově předepsanou podobu:


  • název univerzity, název fakulty

V případě FHS UK je tedy znění afiliace následující:


  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

  • Charles University, Faculty of Humanities

Zkrácená verze: V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:


  • česky: FHS UK

  • anglicky: Charles Univ, Fac Human


Adresa: V případě, že je nutné afiliaci doplnit adresou, úvádějte následující:


  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika (Czech Republic)


1.2. Způsob zanesení afiliace

Časopisy: V časopisech se s uvedením afiliace u jména autora obvykle počítá, formát afiliace se ale v časopisech často liší. Nutné minimum, které musí afiliace obsahovat, je uvedeno výše.


Odborné knihy: V monografiích se obvykle s uvedením afiliace u autora nepočítá, i v těchto případech by však afiliace měla být uvedena, a to buď do profilu autora (nejčastější), nebo na jiné vhodné místo v ideálním případě v rámci tiráže, kde se uvede jméno autora a vedle něj jeho afiliace.


Kapitoly v odborné knize: V knižních kapitolách se s uvedením afiliace u jména autora obvykle nepočítá. Doporučujeme proto domnluvit se s editory publikace a afiliaci uvést přímo do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), případně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


2. Dedikace (doporučené uvádět ve všech publikacích)

Pokud to je výslovným požadavkem poskytovatele (např. GA ČR), uvádění dedikací je striktně povinné. V ostatních případech je uvádění dedikací silně doporučené. Obměna textu dedikace je samozřejmě možná. Vždy ovšem sledujte požadavky na znění dedikace, které uvádí sám poskytovatel podpory (ať už je to podpora v rámci UK či externí může být požadované např. přesné uvedení názvu programu či projektu, registrační číslo apod.).


2.1. Znění dedikací pro jednotlivé typy financování

Projekty UNCE:


  • česky: Tato publikace vznikla v rámci projektu 'Uveďte název projektu' (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

  • english: This publication is the outcome of the project 'Uveďte název projektu' (UNCE20400X) realized at the Charles University, Faculty of Humanities.

Projekty COOPERATIO:


  • česky: Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti [doplnit viz tabulka níže].“

  • english: This work was supported by the Cooperatio Program, research area [to complete, see table below]""


Český název vědní oblasti

Zkratka

Anglický název vědní oblasti

Dějiny

HIST

History

Filozofie

PHIL

Philosophy

Literatura

LITE

Literatue

Vědy o umění a kultuře

ARTS

Arts and Culture Studies

Mediální a komunikační studia

MCOM

Media And Communication Studies

Psychologické vědy

PSYC

Psychological Sciences

Sociální a kulturní antropologie

SCAN

Social And Cultural Anthropology

Sociologie a aplikované sociální vědy

SOAS

Sociology And Applied Social Sciences

Zdravotnické vědy

HEAS

Health Sciences


Všechny ostatní případy:


Pro všechny ostatní případy (např. jiné typy interní podpory, granty externích poskytovatelů) platí pravidla poskytovatele; uvádí se zpravidla jak registrační číslo, tak název projektu; dále bývá obvykle uváděna zmínka o tom, že publikace vznikla za finanční podpory daného poskytovatele. Správnost znění dedikace doporučujeme vždy ověřit v zadávací dokumentaci daného projektu či přímo u poskytovatele.


Upozornění: Pro všechny ostatní granty a projekty také platí nutnost uvádět (ve správném tvaru) afiliaci k FHS UK. Výstupy z ostatních grantů a projektů bez uvedené afiliace nemohou být započítány do vaší publikační činnosti.


2.2. Způsob zanesení dedikace

Časopisy: V časopisech je obvykle pro dedikace vyhrazené místo; doporučený formát dedikace se liší dle příslušného časopisu.


Odborné knihy: V monografiích se dedikace uvádí v tiráži.


Kapitoly v odborné knize: Často se s uvedením dedikace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a dedikaci uvést do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), připadně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


3. Vykazování – evidence publikací v databázích RIV a OBD

Podrobné informace k vykazování v databázích naleznete v podsekci 'RIV a OBD - informace ke sběru publikací'. Přímý vstup do databáze OBD můžete nalézt mj. v záhlaví fakultních stránek.


Upozornění: Vykazování výsledků do OBD a následně do RIV musí být v souladu s afiliací a dedikací, které jsou uváděné v publikacích.


Vícenásoibná dedikace: Výsledky lze vykázat na více než jeden zdroj podpory, avšak je třeba se řídit pravidly poskytovatele a počítat s tím, že některými poskytovateli mohou být zohledněny jen poměrné části výsledku, nebo výsledek nemusí být uznán vůbec.


4. Počet výtisků monografií a dalších publikací, který je potřeba dodat na OVV FHS UK

V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FHS UK, je autor povinen na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK dodat příslušný počet fyzických výtisků, které budou dále sloužit pro účely hodnocení vědy.* Počet požadovaných výtisků se liší podle druhu publikace a podle toho, zda je potřeba některé z výtisků ještě dodat Národní knihovně či poskytovateli finanční podpory:


4.1. Monografie

1 výtisk

– kniha vyšla u českého nakladatele, který ji dodal do Národní knihovny,** a vydání knihy nebylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku


2 výtisky

– kniha vyšla u českého nakladatele, který ji dodal do Národní knihovny,** a vydání knihy bylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku

– kniha vyšla u zahraničního nakladatele*** a její vydání nebylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku


3 výtisky

– kniha vyšla u zahraničního nakladatele*** a její vydání bylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku


4.2. Ostatní druhy publikací

Kapitola v odborné knize: Musím na OVV dodat fyzický výtisk i v případě kolektivní monografie, na níž jsem se podílel formou kapitoly jako spoluautor?

– V případě, že kniha vyšla u českého nakladatele, se kniha nedodává – kapitolu byste však měli nahrát v PDF do systému OBD. Fyzický výtisk je třeba dodat jednou v případě, že kniha vyšla u zahraničního nakladatele, a dvakrát, pokud editoři či jiní spoluautoři nezajistili její dodání do Národní knihovny.


Editor odborné knihy: Musím na OVV dodat fyzický výtisk i v případě kolektivní monografie, na níž jsem se podílel jako editor?

– Pokud jste knihu editovali, výtisky se na OVV dodávají, a to v počtu odpovídajícím výše uvedeným pravidlům pro monografie.


Recenzovaný odborný článek v časopise: Dodávají se na OVV i fyzické výtisky časopiseckých článků?

– V případě časopisecký článků se výtisky nedodávají. PDF článku byste však měli nahrát do systému OBD.


Editor speciálního čísla časopisu: Dodávají se na OVV i fyzické výtisky speciálních čísel časopisů, na kterých jsem se podílel jako editor?

– Pokud jste speciální číslo časopisu editovali, výtisky se na OVV dodávají, a to v počtu jednoho výtisku (vydání publikace nebylo podpořeno poskytovatelem požadujícím dodání výtisku), nebo dvou výtisků (vydání bylo podpořeno poskytovatelem požadujícím dodání výtisku) .Poznámky:

* Výtisky uložené na OVV FHS UK za účelem hodnocení vědy, které nebylo nutné odevzdat někomu dalšímu, si jejich autoři mohou po pěti letech vyzvednout.

** Všichni tuzemští nakladatelé by měli Národní knihovně odevzdávat povinné výtisky automaticky.

*** V případě knih vydaných u zahraničního nakladatele předání jednoho výtisku Národní knihovně zajistí OVV FHS UK.
Poslední změna: 5. září 2023 15:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám