Afiliace a dedikace

Všichni pracovníci a studenti FHS UK, kteří se podílí na vědecko-výzkumné činnosti, mají povinnost uvádět afiliaci k FHS UK při všech jejich výstupech, zejména pak v publikacích. Výstupy bez uvedené afiliace nemohou být započítány do vaší publikační činnosti.


Každý výstup se navíc doporučuje dedikovat podporujícímu grantovému projektu (některé projekty - např. GAČR - toto výslovně vyžadují).


V případě nejasností nás kontaktujte na .


Afiliace

Dedikace1. Afiliace

Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, uvádět oficiální institucionální afiliaci, v případě zaměstnanců či studentů Fakulty humanitních studií tedy afiliaci k FHS UK.


1.1 Znění afiliace

Afiliace se řídí formou předepsanou přílohou č. 1 Statutu Univerzity Karlovy a dále Opatřením rektora č. 31/2017, resp. Opatřením rektora č. 24/2018 Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti. Oficiální institucionální afiliace se uvádí u všech výsledku (recenzované odborné články, odborné knihy, kapitoly v odborných knihách, stati ve sbornících a dalších), a to v jazyce výsledku. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět kromě původního jazyka příspěvku také anglicky.


Znění afiliace: Afiliace má na Univerzitě Karlově předepsanou podobu:

  • název univerzity, název fakulty


V případě FHS UK je tedy znění afiliace následující:

  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

  • Charles University, Faculty of Humanities


Zkrácená verze: V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:

  • česky: FHS UK

  • anglicky: Charles Univ, Fac Human


Adresa: V případě, že je nutné afiliaci doplnit adresou, úvádějte následující:

  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 – Libeň, 182 00, Česká republika (Czech Republic)


1.2 Způsob zanesení afiliace

Časopisy: V časopisech se s uvedením afiliace u jména autora obvykle počítá, formát afiliace se ale v časopisech často liší. Nutné minimum, které musí afiliace obsahovat, je uvedeno výše.


Odborné knihy: V monografiích se obvykle s uvedením afiliace u autora nepočítá, i v těchto případech by však afiliace měla být uvedena, a to buď do profilu autora (nejčastější), nebo na jiné vhodné místo v ideálním případě v rámci tiráže, kde se uvede jméno autora a vedle něj jeho afiliace.


Kapitoly v odborné knize: V knižních kapitolách se s uvedením afiliace u jména autora obvykle nepočítá. Doporučujeme proto domnluvit se s editory publikace a afiliaci uvést přímo do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), případně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.2. Dedikace

Pokud to je výslovným požadavkem poskytovatele (např. GA ČR), uvádění dedikací je striktně povinné. V ostatních případech je uvádění dedikací silně doporučené. Obměna textu dedikace je samozřejmě možná. Vždy ovšem sledujte požadavky na znění dedikace, které uvádí sám poskytovatel podpory (ať už je to podpora v rámci UK či externí může být požadované např. přesné uvedení názvu programu či projektu, registrační číslo apod.).


2.1 Znění dedikace

Projekty UNCE:


  • česky: Tato publikace vznikla v rámci projektu 'Uveďte název projektu' (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

  • anglicky: This publication is the outcome of the project 'Uveďte název projektu' (UNCE20400X) realized at the Charles University, Faculty of Humanities.

Projekty PROGRES (vykazují se jako institucionální podpora):


  • Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–202X) - např. (MŠMT–2020)

  • This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (202X), e.g. (2020)


Všechny ostatní případy:


Pro všechny ostatní případy (např. jiné typy interní podpory, granty externích poskytovatelů) platí pravidla poskytovatele; uvádí se zpravidla jak registrační číslo, tak název projektu; dále bývá obvykle uváděna zmínka o tom, že publikace vznikla za finanční podpory daného poskytovatele. Správnost znění dedikace doporučujeme vždy ověřit v zadávací dokumentaci daného projektu či přímo u poskytovatele.


Upozornění: Pro všechny ostatní granty a projekty také platí nutnost uvádět (ve správném tvaru) afiliaci k FHS UK. Výstupy z ostatních grantů a projektů bez uvedené afiliace nemohou být započítány do vaší publikační činnosti.


2.2 Způsob zanesení dedikace

Časopisy: V časopisech je obvykle pro dedikace vyhrazené místo; doporučený formát dedikace se liší dle příslušného časopisu.


Odborné knihy: V monografiích se dedikace uvádí v tiráži.


Kapitoly v odborné knize: Často se s uvedením dedikace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a dedikaci uvést do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), připadně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.

Poslední změna: 25. srpen 2020 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám