Tvůrčí volno

Na základě §76 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, se akademickému pracovníkovi vysoké školy na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda.


Poskytování tvůrčího volna na FHS UK upravuje Opatření děkana č. 5/2021.


Konkrétní postup pro poskytnutí tvůrčího volna:


1. Akademický pracovník podává žádost o poskytnutí tvůrčího volna na předepsaném formuláři děkanovi prostřednictvím .


2. Součástí žádosti o poskytnutí tvůrčího volna je seznam výstupů tvůrčí činnosti, které se akademický pracovník zavazuje během tvůrčího volna realizovat, s uvedením, o jaké druhy výstupů se jedná, v jakém stadiu rozpracovanosti se budou na konci tvůrčího volna nacházet a v jakém podílu budou dedikovány fakultě.


3. K žádosti o poskytnutí tvůrčího volna se vyjadřuje proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí katedry žadatele a tajemník fakulty; a to především s uvážením následujícího:

a) Proděkan pro vědu a výzkum se vyjadřuje k specifikaci vědeckých výstupů v žádosti uvedených. Posuzuje jejich relevanci, např. zda odpovídají vědeckému profilu katedry; zda jde o výsledky, jejichž rozsah/kvalita je náležitým zhodnocením poskytnutého tvůrčího volna atp.

b) Vedoucí katedry se vyjadřuje zejména ke stávajícím pedagogickým závazkům akademického pracovníka; zda a jak bude možné tohoto během období tvůrčího volna zastoupit; zda je možné tvůrčí volno akademickému pracovníkovi udělit s ohledem na aktuální situaci katedry.

c) Tajemník fakulty se vyjadřuje k finanční stránce zajištění tvůrčího volna.


4. O poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje děkan fakulty na základě stanoviska proděkana pro vědu a výzkum, vedoucího katedry žadatele a tajemníka fakulty.
Poslední změna: 13. říjen 2021 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám