Předpisy pro organizaci vědy a výzkumu

Podmínky pro realizaci vědecké, tvůrčí a publikační činnosti na FHS UK jsou primárně ošetřeny zákony č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), č. 111/1998 o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů a nařízením vlády č. 397/2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


V rámci systému interních předpisů na univerzitě a fakultě je oblast VaV upravena těmito opatřeními rektora (OR), opatřeními děkana (OD), opatřeními proděkana (OP) a opatřeními tajemníka (OT):


Typ

Číslo

Název

Oblast

OR

42/2022

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023

PROGRES, UNCE, PRIMUS, SVV, GAUK

OR

22/2023

Zásady programu Cooperatio

COOPERATIO

OR

23/2023

Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

COOPERATIO

OR

43/2017

Zásady Univerzitních výzkumných center

UNCE

OR

2/2023

Zásady soutěže Primus

PRIMUS

OR

3/2023

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK(rok 2024)

PRIMUS

OR

38/2022

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2023

SVV, GAUK

OR

37/2022

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

SVV

OR

25/2022

Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023)

GAUK

OR

11/2023

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

GAUK

OR

15/2021

Podpora pobytů zahraničních juniorních akademických pracovníků na UK z Fondu Junior

Fond Junior (Fond Post-doc)

OR

11/2021

Zásady programu Start

START

OR

36/2022

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023

4EU+

OR

12/2020

Statut Komisí programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově


Programy na podporu VaV

OR

35/2019

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

Habilitační a jmenovací řízení

OP

1/2017

Zavedení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Habilitační a jmenovací řízení

OR

8/2019

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

Hodnocení VaV

OR

40/2021

Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

Evidence tvůrčí činnosti

OR

74/2017

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

Etická komise

OR

40/2018

Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

Etická komise

OR

17/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na Univerzitě Karlově

Ediční činnost


OD

5/2019

Ediční činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Ediční činnost

OP

2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK v Praze

Ediční činnost

OR

8/2023

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

ERC granty

OR

9/2023

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

ERC granty

OR

39/2018

O postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově

Organizační

OD

5/2021

Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Tvůrčí volno

OR

14/2023

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

Soutěže a ocenění

OR

39/2021

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Soutěže a ocenění

OR

46/2017

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Etická komise

OR

49/2014

Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově

Etická komise

OT

1/2023

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2023

Organizační

OD

6/2022

Projektová činnost v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Organizační

OT

4/2016

Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK

Organizační

OT

3/2016

Poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

Organizační

OR

21/2021

Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově


Organizační

OR

3/2022

Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově


Organizační

OR

7/2023

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

VaV spolupráce

Poslední změna: 12. květen 2023 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám