PRIMUS

AKTUÁLNĚ

Vyhlášení interního fakultního kola 8. ročníku soutěže Primus UK


Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 8. ročník soutěže v programu Primus UK.


Osmý ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 56/2020, které je dostupné na webové stránce https://cuni.cz/UK-10883.html. Podrobnosti o soutěži Primus lze najít na stránce programu.


Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v této souvislosti vyhlašuje interní fakultní soutěž o nominaci do 6. ročníku soutěže Primus UK.


Cílem projektů realizovaných v rámci programu PRIMUS je podpořit špičkové začínající vědecké pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Program cílí zejména na vědecké pracovníky se zahraniční zkušeností, neboť zdůrazňuje dynamiku vědecké práce a mobilitu vědeckých pracovníků. Program má umožnit mladým vědcům založit novou výzkumnou skupinu a v návaznosti na to rozvinout vlastní nezávislý vědecký program s nabídkou špičkového prostředí pro vědeckou práci studentů magisterského a doktorského stupně.

Významnou součástí programu Primus je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant. V případě projektů z oblasti humanitních a společenských věd se může jednat o jiný významný zahraniční grant.


Výběr projektů do soutěže Primus je vyhlášen v rámci FHS UK jako „dvoukolový“. Zájemci o podání projektu za FHS UK musí nejprve podávat přihlášky do interní fakultní soutěže a to až do 15. února 2023 15:00.


Přihlášky návrhů projektů Primus předložené v rámci fakultní soutěže budou následně projednány vedením fakulty, v případě potřeby také diskutovány s navrhovatelem projektu a to především z důvodů nutnosti spolufinancování projektů Primus fakultou. Výsledky interní soutěže budou oznámeny do 22. 2. 2023 individuálně jednotlivým uchazečům. Uchazeči vybraní v rámci fakultního kola budou následně vyzváni, aby ve spolupráci s vedením fakulty a OVV zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus. Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže budou následně zpracovány v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje RUK a to do 20. dubna 2023.


Přihlášku do interního fakultního kola soutěže Primus lze zpracovat v češtině nebo v angličtině podle preferencí uchazečů. Přihlášky prosím zasílejte elektronicky na emailovou adresu .


Přihláška do fakultní soutěže musí obsahovat tyto údaje:


• Předběžný název projektu (v českém a anglickém jazyce) a jméno hlavního řešitele (uchazeče),

• Určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

• CV hlavního řešitele se zahrnutím seznamu publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče, údaje o odborných stážích uchazeče a upřesnění předpokládaných spolupracujících institucí projektu ze zahraničí.

• Výčet stávajících akademických či vědeckých aktivit a pracovních úvazků navrhovatele projektu (na FHS UK i mimo FHS UK) doplněný stručnou rozvahou o skloubení stávajících akademických či jiných vědeckých aktivit s navrhovaným projektem.

• Základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy- a to se zdůrazněním specifických rolí jednotlivých členů řešitelského týmu v projektu.

• Stručný předběžný popis projektu se zdůrazněním naplněním cílů programu Primus (nezávislý vědecký program, špičkové prostředí pro výzkum, vazba na magisterské a doktorské studijní programy FHS UK, vazby na zahraniční pracoviště) a s uvedením harmonogramu řešení projektu.

• Určení kmenového fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce).

• Upřesnění, o jaký typ grantu (ERC nebo jiného významný zahraniční) se hlavní řešitel v návaznosti na projekt Primus bude ucházet.

• Návrh rozpočtu pro celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo není připraven formulář ke zpracování. Přihláška se podává jako jeden soubor pdf strukturovaný dle požadavků interní soutěže a v souladu se články III. a IV. Opatření rektora č. 55/2020.


V Praze dne 19. 1. 2023

prof. Dr. phil. Pavel Himl

Proděkan pro vědu a výzkum FHS UKOd roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.


Momentálně běžícím projektem v rámci programu PRIMUS na FHS UK je projekt "Arabská revoluce: Historicko – sociologická perspektiva".Hlavním řešitelem tohoto projektu je Karel Černý, Ph.D.


Více informací o tomto projektu zde.


Pro více informací kontaktujte Amal Klimtovou

Poslední změna: 1. srpen 2023 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám