COOPERATIO

Cooperatio je program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradil programy Progres, které skončily k 31. 12. 2021. Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio, které bylo projednáno 19. 4. 2021 Rozšířeným kolegiem rektora, 29. 4. 2021 Vědeckou radou UK, 30. 4. 2021 Akademickým senátem UK a vstoupilo v účinnost 5. 5. 2021.


Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v příštích 5 letech systematicky rozvíjeny.


Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio byla dne 25. 2. 2021 schválena Vědeckou radou UK; dne 27. 5. 2021 Vědecká rada UK schválila také přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio.


Fakulta humanitních studií se v rámci programu Cooperatio konkrétně přihlásila k těmto vědním oblastem a vědním oborům:

VĚDNÍ OBLAST

VĚDNÍ OBOR

Arts and Culture Studies

Aesthetics

Theory and History of Arts

History

History and Philosophy of Science

History

Literature

Literature

Medieval Studies

Philosophy

Philosophy and Ethics

Media and Communication Studies

Media and Communication Studies

Psychological Sciences

General and Developmental Psychology

Pedagogical, School and Counselling Psychology

Social and Cultural Anthropology

Ethnology

Social and Cultural Anthropology

Sociology and Applied Social Sciences

Gender Studies

Public and Social Policy

Social Work

Sociology

Health Sciences

Health and Clinical Psychology


Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio bude nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění bude zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem i lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakterinkluzivní princip znamenající, do programu budou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK.


V rámci Cooperatia bude rozdělována převážná část finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Většina prostředků bude fakultami a vysokoškolskými ústavy alokována na vědní oblasti a obory, do nichž budou zapojeny; menší část budou moci součásti UK využít na své strategické priority v oblasti tvůrčí činnosti (např. podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce, spoluúčast v nově udělených projektech Primus, podpora nového vědeckého týmu apod.).


Program Cooperatio je uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.


Dokumenty ke stažení
Poslední změna: 8. leden 2024 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám