Afiliace a dedikace

Afiliace a dedikace v publikacích podpořených z programů Cooperatio na UK FHS

Affiliations and dedications in publications funded by Cooperatio programmes at FHS UK


For English version click here.

Afiliace

Autoři jsou povinni uvádět v každé publikaci svou afiliaci k Fakultě humanitních studií a UK:


a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace). U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Anglicky: Charles University, Faculty of Humanities


V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:

Česky: FHS UK

Anglicky: Charles Univ, Fac Human


b) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte:

Pátkova 2137/5, Praha 8 – Libeň, 182 00


Dedikace

Doporučené znění dedikace:


Česky:

„Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti [doplnit viz tabulka níže].“


Anglicky:

“This work was supported by the Cooperatio Program, research area [to complete, see table below]""


Český název vědní oblasti

Zkratka

Anglický název vědní oblasti

Dějiny

HIST

History

Filozofie

PHIL

Philosophy

Literatura

LITE

Literature

Vědy o umění a kultuře

ARTS

Arts and Culture Studies

Mediální a komunikační studia

MCOM

Media and Communication Studies

Psychologické vědy

PSYC

Psychological Sciences

Sociální a kulturní antropologie

SCAN

Social and Cultural Anthropology

Sociologie a aplikované sociální vědy

SOAS

Sociology and Applied Social Sciences

Zdravotnické vědy

HEAS

Health SciencesPodrobnější informace k uvádění afiliací a dedikací ve Vašich publikacích realizovaných v rámci projektů Cooperatio najdete zde.

Více informací k publikační činnosti na FHS UK obecně a k příslušným postupům naleznete zde.


Affiliations

Authors are obliged to indicate their affiliation to theFaculty of Humanities and UK in each publication:


a) The official institutional affiliation (in Czech orEnglish, or in the language of the publication) shall be indicated in thepublications (for less common languages, we recommend that the affiliation is also given in English) in the form of: Name of the university, name of the faculty:

Czech:Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

English:Charles University, Faculty of Humanities


In case that, according to the rules of the journal or forother reasons, it is necessary to abbreviate the affiliation, the followingabbreviations are used:

Czech: FHS UK

English: Charles Univ, Fac Human


b) If the affiliation needs to be supplemented with an address, please state:

Pátkova 2137/5, Prague 8 - Libeň, 182 00


Dedications

Recommended wording of the dedication:


Czech:

„Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti [doplnit viz tabulka níže].“


English:

“This work was supported by the Cooperatio Program, research area [to complete, see table below]""


Czech name of the scientific field

Shortcut

English name of the scientific field

Dějiny

HIST

History

Filozofie

PHIL

Philosophy

Literatura

LITE

Literature

Vědy o umění a kultuře

ARTS

Arts and Culture Studies

Mediální a komunikační studia

MCOM

Media and Communication Studies

Psychologické vědy

PSYC

Psychological Sciences

Sociální a kulturní antropologie

SCAN

Social and Cultural Anthropology

Sociologie a aplikované sociální vědy

SOAS

Sociology and Applied Social Sciences

Zdravotnické vědy

HEAS

Health Sciences


For more detailed information on the inclusion ofaffiliations and dedications in your Cooperatio publications, click here.

For more information on publishing at FHS UK in general andthe relevant procedures, please click here.Poslední změna: 13. březen 2023 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám