Informace pro studující doktorského studia

Informace pro doktorandy

Cooperatio je program, v jehož rámci se počínaje 1. lednem 2022 na Karlově univerzitě rozděluje institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace.

Struktura Cooperatia podle vědních oborů

Program Cooperatio je celouniverzitní a strukturovaný podle vědních oblastí oborů. To znamená, že pod jednotlivé obory programu Cooperatio jsou připsáni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci—jakož i studující doktorských studijních programů—kteří se danému oboru věnují napříč celou univerzitou.

Přiřazení studujících doktorského studia pod jednotlivé vědní obory

Přiřazení studujících doktorského studia pod jednotlivé vědní obory programu Cooperatio se řídí předně akreditacemi příslušných studijních programů. Studující si tedy nemohou vybrat libovolný vědní obor, ke kterému chtějí patřit, resp. implicitně si vybírají vědní obor svou volbou doktorského studijního programu. Některé doktorské studijní programy na naší fakultě jsou přitom akreditovány ve vícero vědních oborech, některé pouze v jednom.

Povinnosti doktorandských studujících

Ze zařazeni studujících do programu Cooperatio vyplývá zejména povinnost vyvíjet vědeckou/publikační činnost (v návaznosti na individuální studijní plán a další formální náležitosti studia) především v tom oboru, k jakému je studující v rámci Cooperatia připsán/a.

Změna oborové příslušnosti

Změna oborové příslušnosti je v odůvodněných případech možná. Změnu však lze provést pouze v rámci vědních oborů přináležejících konkrétnímu studijnímu programu každého studenta a studentky.

S případnou žádosti o změnu Vašeho zařazeni se studující obrátí na svého školitele. Ten v případě svého souhlasu předá žádost o změnu oborové příslušnosti garantovi studijního programu konkrétního studenta či studentky.

Podpora vědeckovýzkumné činnosti

O finanční podporu vědeckévýzkumné činnosti žádají studující v rámci té oborové rady Cooperatia, ke které náleží.

V případě přináležitosti ke dvěma oborům se studující řídí tím, do jakého z těchto dvou oborů spíše patří výsledky, jež z podpory míní dodat. Rozhodně není možné podávat jednu a tutéž žádost ve dvou oborových skupinách Cooperatia zároveň.


Podpora vědecko-výzkumné činnosti doktorandů FHS UK je realizována prostřednictvím dvou segmentů programu Cooperatio:


  • Stratgické priority Cooperatio FHS UK,

  • Oborové skupiny Cooperatio (sdružené kolem kateder FHS UK).


Pro informace o aktuálních výzvách k předkládání žádostí o podporu vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků a doktorandů oborových skupin Cooperatio FH UK sledujte stránku s výzvami Cooperatio na webu OVV FHS UK.Poslední změna: 6. červen 2022 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám