Interní programy

Interní programy jsou základní oporou vědecké činnosti na FHS UK. Jde o prostředky určené na tzv. dlouhodobý koncepční vývoj (institucionální financování vědy a výzkumu). Mezi tyto prostředky patří zejména projekty:


COOPERATIO

Program základní institucionální podpory vědy a výzkumu realizovaný na Univerzitě Karlově od 1. 1. 2022. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě systematicky rozvíjeny.

Cooperatio je nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění bude zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK.


UNCE

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.


Primus

Cílem programu Primus je podpora vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Významnou součástí programu je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd žádost o jiný významný zahraniční grant.


SVV

Specifickým vysokoškolským výzkumem (SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů.


GA UK

GA UK zahájila činnost v roce 1993 a je interní grantovou agenturou UK - v současné podobě soutěže si přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Fond JUNIOR

Cílem Fondu Junior je finanční podpora pro absolventy Ph.D. studia v zahraničí za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou/součástí UK po dobu maximálně 2 let. Platí pouze  pro žadatele s ukončeným Ph.D. studiem v době podání přihlášky nebo do 10 let po ukončení Ph.D. studia. Pokud je pracovník již habilitován, není možné o místo na pozici post-doc žádat.


Program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci projektu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.
Poslední změna: 6. červen 2022 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám