Dříve realizovaná výzkumná centra (2012 - 2017)

Centrum fenomenologických studií (UNCE 204009)

Fakulta hlavního řešitele projektu: FHS UK

Hlavní řešitel: doc. Aleš Novák, Ph.D.


Centrum fenomenologického výzkumu sdružovalo publikačně aktivní badatele v oblasti soudobých výzkumů sjednocených fenomenologickým přístupem. Výzkum centra postihl mnohovrstevnaté aspekty moderní filosofie, a to jak tradiční (fenomenalita, hermeneutika lidské existence, významy času a prostoru, tělesnost), tak přesahující hranice oboru směrem do sociologie, politické filosofie, estetiky, literární vědy, dějin vědy, logiky. Řešitelský tým se vyprofiloval na základě předchozí dlouhodobé výzkumné spolupráce na FHS UK. Ve vědeckých článcích, monografiích, konferenčních příspěvcích a odborných překladech Centrum prezentovalo výsledky bádání přispívající do tuzemské i mezinárodní vědecké diskuse. Centrum využívalo svých rozsáhlých vazeb na evropské univerzity, mezinárodní badatelská centra a výzkumné archívy. Se zaměřením činnosti některých členů Centra souvisela jejich participace na studijním programu Erasmus Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“.


Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (UNCE 204004)

Fakulta hlavního řešitele: PřF

Hlavní řešitel: doc. Jan Havlíček, Ph.D.


Cílem projektu bylo propojení teoreticko-historického hlediska s empirickým přístupem k tématu biologické a kulturní koevoluce. Historicko-teoretický výzkum se zaměřil na analýzu obecného problému vztahu přírody a kultury, díky čemuž mohl konceptualizovat empirický výzkum a podílet se na formulování konkrétních testovatelných hypotéz. Cílem empirického přístupu pak bylo testování hypotéz stanovených v souvislosti s vybranými aspekty lidského chování, jež vyvstávají ze vzájemného spolupůsobení biologických a kulturních procesů. na úspěšný projekt navázal v roce 2018 projekt Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (UNCE 204056)


Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007)

Fakulta hlavního řešitele: FSV UK

Hlavní řešitel doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.


Předmětem výzkumné činnosti centra byla kolektivní paměť jako historický, lingvistický, politický a sociální fenomén, chronologicky zarámovaný do 20. století a současnosti a sledovaný v teritoriálním okruhu euroamerickém a euroasijském s důrazem na středoevropský prostor. Cílem výzkumu bylo teoreticky a komparativně založené studium konkrétních forem a projevů kolektivní paměti vznikajících v souvislosti s traumaty a zkušenostmi vyskytujícími se zejména na zlomech mezi totalitními režimy 20. století a současností.


Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002)

Fakulta hlavního řešitele: FF UK

Hlavní řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka Ph.D.


Cílem badatelského centra bylo studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku, jejíž znalost je podle předkladatelů nepostradatelná pro porozumění a případnou reformu naší přítomnosti. Výzkumný tým sdružoval řadu řešitelů dosavadních výzkumných záměrů a dalších vědeckých pracovišť a měl mít věcně ucelený, zároveň však interdisciplinární záběr. Na úspěšný projekt navázal v roce 2018 projekt Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053)


Poslední změna: 18. únor 2020 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám