12. kolo soutěže SVV pro r. 2023

VYHLÁŠENÍ 12. KOLA SOUTĚŽE SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU (SVV) PRO ROK 2023


Vyhlášení nové soutěže SVV je upraveno Opatřením rektora č. 37/2022 Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově.


Základní podmínky soutěže SVV:

 • Hlavním řešitelem projektu je akademický pracovník UK,

 • dalšími členy týmu jsou minimálně tři studenti doktorských studijních programů,

 • dalšími členy týmu mohou být studenti magisterských studijních programů UK, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní a vývojoví anebo další tvůrčí pracovníci UK,

 • počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

 • účast téhož studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně,

 • řešitelský tým projektu má max. 50 členů,

 • počet členů řešitelských týmů projektů SVV je možné zadat pouze orientačně,

 • projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference,

 • podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše však 3 000 tis. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 000 tis.Kč ročně,

 • podíl osobních nákladů včetně stipendií studentů doktorských nebo magisterských studijních programů na celkových osobních nákladech včetně stipendií hrazených v rámci způsobilých nákladů projektu činí více než 75 %; na projekty studentské vědecké konference se tento požadavek nevztahuje,

 • podíl prostředků, které lze přidělit fakultě na studentské vědecké konference, činí nejvýše 20% z celkových prostředků přidělených dané fakultě,

 • soutěž je vypsána pouze pro rok 2023.


Předložení přihlášky do soutěže:

 • Fakultní termín podání přihlášek do soutěže je stanoven na středu 1. února 2023.

 • Návrh projektu obsahuje následující náležitosti:

  a) Předepsaný formulář (xls.) návrhu studentského vědeckého projektu / konference,

  b) Strukturovaný životopis hlavního řešitele (jehož součástí je seznam jeho 10 nejdůležitějších prací za posledních 10 let) – v doc./pdf., max. dvě strany A4

  c) Popis (anotaci) projektu/konference se zdůrazněním tematického a odborného zaměření a s ohledem na předpokládané výstupy (publikační výstupy a kvalifikační práce) – v doc./pdf. max. dvě strany A4.

 • Kompletní návrhy projektů prosím zašlete v požadovaném termínu na adresu . Do předmětu emailu prosím uveďte „Návrh SVV – 12. kolo

 • Předložené návrhy projektů/konferencí budou posouzeny kolegiem děkanky, a následně rozhodnuto, jaké projekty/konference (příp. s jakými úpravami) budou postoupeny Grantové radě UK.

 • Kritéria pro posouzení projektových návrhů:

  o Soulad projektového návrhu se strategickým záměrem fakulty;

  o obsahová i formální kvalita návrhu a jasně formulovaný účel projektu/konference;

  o počet studentů doktorských studijních programů v řešitelském kolektivu (SVV preferuje vícečetné kolektivy);

  o jasně, srozumitelně a přiměřeně definovaný rozpočet projektu.


Kolegium děkanky v rámci 12. kola soutěže SVV deklaruje preferenci větších, obsahově propojených projektů spadajících pod  vědní obory programu Cooperatio, organizované pod jednotlivými katedrami FHS.


Prosíme vedoucí kateder, aby ve spolupráci s grémiem katedře příslušného vědního oboru Cooperatio oslovili kolegy a kolegyně na svém pracovišti a shromáždili návrhy dílčích projektů SVV na své katedře. Zároveň prosíme vedoucí kateder, aby ve spolupráci se členy grémia příslušné vědní oblasti  pověřili jednoho kolegu/ kolegyni z řad akademických pracovníků, který bude projekty příslušné katedry/ vědního oboru koordinovat a komunikovat s OVV.


Za každou katedru / vědní obor může být kolegiu navržen vždy pouze 1 studentský vědecký projekt v příslušných finančních limitech (min. 400 tis., max. 3000 tis.)


Počet návrhů studentských vědeckých konferencí za jednotlivé katedry není omezen.
Poslední změna: 23. leden 2023 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám