České století motorismu

Projekt České století motorismu


Projekt České století motorismu je jediným aktuálně projektem řešeným na FHS UK v rámci programu NAKI II - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.

Projekt byl podán a schválen v roce 2017, s realizací bylo započato v roce 2018. Doba trvání projektu je plánována do roku 2022.

Celkový rozpočet projektu činí 22 564 000 Kč na celé období. O tuto částku se dělí celkem tři subjekty: Fakulta humanitních studií UK v roli příjemce - koordinátora a Národní technické muzeum a Technické muzeum v Brně v rolích příjemců.

Hlavním řešitelem projektu je doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.


Dalšími členy řešitelského týmu za FHS jsou:

  • doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.,

  • prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,

  • PhDr. Miroslav Sabol, Ph.D.,

  • PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.,

  • Mgr. Michal Ďurčo.


Cílem projektu je zhodnocení vlivu motorismu na českou společnost v období od jeho počátku v závěru 19. století až do konce století 20. Motorismus je v projektu představen jako jeden z významných fenoménů 20. století, který podstatným způsobem proměnil celou českou společnost. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu, ale promítly se i do dalších sfér života. Bezesporu mají i další dimenze, neboť vstoupily do kultury, ovlivnily urbanizaci i infrastrukturu, proměnily českou krajinu, výrazně modifikovaly trávení volného času a v neposlední řadě se staly i klíčovým a nezanedbatelným ekonomickým faktorem. Cílem projektu je tedy zhodnocení významu těchto dopravních prostředků také e vztahu k ženské emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, kdy po celou dobu vývoje motorismu existovaly určité značky (typy), které vlastníka automaticky řadily k určité skupině a dávaly mu zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat ani technická stránka a inovace, respektive technologický transfer mezi českými zeměmi a zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců umožní lepší pochopení hlavních tendencí vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci. Součástí analýzy je i otázka politických regulatorních zásahů (dopravní a silniční předpisy, vyhlášky). Sledování těchto hlavních tendencí motorismu v kulturní identitě české společnosti si zasluhuje zkoumání daného fenoménu v širokých souvislostech a ve spojení s kulturním prostředím, které ovlivňoval. Výstupy projektu budou využitelné pro široké spektrum zájemců plánované výstavy se zaměří na dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní sledovat, jak se vyvíjela motorizace české společnosti, či kde sídlili výrobci automobilů a jak se to promítalo do kulturní krajiny.


Poslední změna: 15. únor 2023 17:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám