Dvě století železnice v českých zemích

Dvě století železnice v českých zemích. Kulturní, socioekonomické a dopravně technické aspekty vývoje českých (československých) železnic.


Projekt "Dvě století železnice v Českých zemích. Kulturní, socioekonomické a dopravně technické aspekty vývoje českých (československých) železnic" je projektem řešeným na FHS UK v rámci programu NAKI III - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.


reg. č.: DH23P03OVV034

Příjemce-koordinátor: Fakulta humanitních studií UK

Další příjemci: Národní technické muzeum, České vysoké učení technické

Období realizace: 1.3.2023 - 31.12.2027

Hlavní řešitel projektu: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Celkový rozpočet projektu: 24.511.000,- Kč

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR


Projekt je zacílen na výzkum kulturního, sociálního, ekonomického a dopravně technického vývoje železnic v českých zemích / Československu. Cílem je zkoumat železnici v širokém kontextu vývoje společnosti a její modernizace, k níž železnice významně přispěla. V takovém kontextu dosud nebyl fenomén železnice dostatečně zkoumán. Dosavadní bádání se soustředila buď na technicko-provozní data lokomotivního a vozového parku, nebo na dílčí etapy výstavby železnic či tratě, ať již se jednalo o historiky-amatéry, železniční odborníky se zájmem o historii, laiky či zájemce o techniku a o lokální historii. Projekt se koncentruje na význam železnice pro vytváření industriální krajiny (intravilán, extravilán), pro regiony s nadregionální (zemskou, státní) vazbou, pro společnost (umožnění oběhu zboží, osob, pracovní uplatnění, trávení volného času, změny v osídlení, kultura i umění). Akcentována bude každodennost z pohledu železničního personálu i z pohledu cestujících, kulturní stránka železnice (včetně vnějšího a vnitřního „krásna“ železničních artefaktů, tedy lokomotivního i vozového parku, stejně tak železniční architektury a ovlivnění oborů umění). V této souvislosti neujde pozornosti ani fascinace železnicí, která se ve společnosti objevuje v široké škále projevů (hudba, poezie, výtvarné umění, muzejnictví, fotografie – fenomén železničního nadšence). Hlavním výstupem budou dvě interaktivní železniční mapy s popisem a uspořádání výstavy s kritickým katalogem. Zejména v souvislosti s výstavou bude nutně zapojen též dopravně-provozní aspekt. Projekt naváže na dosud realizované počiny (knižní, mapové, výstavní). Zapojením širokého kolektivu odborníků jsou vytvořeny adekvátní odborné předpoklady pro realizaci projektu. Výsledkem bude reflexe železnice jako krajinotvorného činitele, faktoru, který změnil společnost a život jednotlivce, železnice jako součásti národního kulturního dědictví, jinými slovy železnice v kulturním, hospodářském a sociálním aspektu.Poslední změna: 16. únor 2023 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám