Erasmus+ KA 2

Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.


Programový průvodce

Jak podat přihlášku?


Aktuálně řešené projekty v rámci Erasmus+ KA2 na FHS UK:


A is For App; Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School (Erasmus+:KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices)


Innovation through reflexivity and participation: Strengthening the education and professionalization of social work in professional interfaces (Erasmus+:KA2 Strategická partnerství 2020-2023)


Smart for Democracy and Diversity - Digital Education Concepts for Diversity and Democratic Participation (Erasmus+:KA2 Strategická partnerství 2020-2023)


Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS (Erasmus+:KA2 Strategická partnerství 2020-2022)


Dokončené projekty v rámci Erasmus+ KA2 na FHS UK:


Development of competencies and Modules to Enhance Advanced Practice across Europe for Health and Social Care Management Marsters Students (DOCMAN) (Erasmus+:KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices 2017 – 2020)


Education for Democratic Intercultural Citizenship+ (EDIC+) (Erasmus+:KA2 Strategická partnerství 2016-2019)


Příležitosti v rámci v Klíčové akce 2:


 • Strategická partnerství

  Strategická partnerství jsou nadnárodní projekty, jejichž cílem je rozvíjet a sdílet inovativní postupy a podporovat spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.


 • Znalostní aliance

  Podporují inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání a podnikání, vyvíjejí nové přístupy k výuce a učení, rozvíjejí podnikatelského ducha a podporují sdílení znalostí.


 • Aliance odvětvových dovedností

  Řeší nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a zvyšují adaptabilitu systémů odborného vzdělávání na vývoj potřeb na trhu práce v jednotlivých odvětvích a na poptávku po nových dovednostech.


 • Budování kapacit (v postsekundárním vzdělávání)

  Podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.


 • Budování kapacit (v oblasti mládeže)

  Zahrnuje iniciativy zaměřené na podporu spolupráce a výměn mládeže, na zkvalitnění a uznávání práce s mládeží a na podporu nových programů mobility v oblasti neformálního učení v partnerských zemích.


Projekty lze realizovat v těchto oblastech:


 • Školní vzdělávání

  Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.


 • Odborné vzdělávání

  Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.


 • Mládež

  Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).


 • Vysokoškolské vzdělávání

  Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.


 • Vzdělávání dospělých

  Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.


Projekty Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů jsou rozděleny na centralizované a decentralizované aktivity.


O decentralizované aktivity lze žádat u české národní agentury a spadají mezi ně Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.


Mezi centralizované aktivity patří:

 • Znalostní aliance

 • Aliance odvětvových dovedností

 • Budování kapacit v oblasti mládeže


Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže sledují tyto cíle:


 • zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží vývojem nových a inovativních přístupů a podporou šíření osvědčených postupů;


 • podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovednosti;


 • zvyšovat pro trh práce význam vzdělávání a kvalifikací a posilovat vazby mezi oblastmi vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s mládeží se světem práce;


 • podporovat zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prosazováním individuálních výukových přístupů, kolaborativního učení a kritického myšlení, strategického využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních učebních metod;


 • podporovat strukturovanou meziregionální a přeshraniční spolupráci: posílení závazku místních a regionálních veřejných orgánů ke kvalitativnímu rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;


 • posílit profesní rozvoje aktivních pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím inovací a zvyšování kvality a rozsahu základního a dalšího vzdělávání, včetně nových pedagogických metodik založených na informačních a komunikačních technologiích a použití otevřených vzdělávacích zdrojů;


 • posílit kapacity organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, zejména v oblastech strategického rozvoje, řízení organizace, vedení, kvality poskytovaného vzdělání, internacionalizace, rovnosti a začleňování, kvalitativních a cílených aktivit pro konkrétní skupiny;


 • posílit rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem umožnit kvalitní vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončení studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti;


 • podporovat podnikatelské vzdělávání s cílem rozvíjet aktivní občanství, zaměstnatelnost a zakládání nových podniků (včetně sociálního podnikání), podpora budoucího vzdělávání a profesní dráhy pro jednotlivce v souladu s jejich osobním a profesním rozvojem;


 • zvýšit účast na vzdělávání a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje kvalitního kariérového poradenství, konzultanství a podpůrných služeb;


 • usnadnit přechod studentů mezi různými úrovněmi a typy formálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy s využitím evropských referenčních nástrojů pro uznání, ověření a transparentnost kompetencí a kvalifikací.


Bližší informace naleznete v Programovém průvodci.Poslední změna: 29. červen 2021 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám