Horizont Evropa
Horizont Evropa je nejen největším, ale také nejvíce ambiciózním výzkumným a inovačním programem, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad. S tím úzce souvisí vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst a přispění k naplňování klimatických cílů. Velký důraz je kladen na otevřenost vědy – Otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům (Open Access). Otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům se stává standardním požadavkem a modem operandi programu. Otvírají se také nové možnosti pro zapojení zemí s dobrou vědeckou, inovační a technologickou kapacitou.


Dvěma klíčovými legislativními akty jsou Pravidla pro účast a šíření výsledků a Strategický plán.


Stejně jako tomu bylo u předchozího rámcového programu, tak i program Horizont Evropa je rozdělen do 3 pilířů. Implementace rámcového programu Horizontu Evropa bude vycházet z politických priorit EU pro léta 2019–2024, kladoucích stěžejní důraz na Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), Evropu připravenou na digitální věk (Europe Fit for the Digital Age) a Ekonomiku ve prospěch společnosti (Economy that Works for People).


Pilíř 1 - Vynikající věda (Excellent Science)

• Evropská rada pro výzkum

Akce „Marie Skłodowska-Curie“ (MSCA)

• Výzkumné infrastrukturyPilíř 2 – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (Global Challanges and European Industrial Competitivness)

Tento pilíř obsahuje kromě Společného výzkumného střediska i následujících 6 klastrů:


• Zdraví

• Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

• Občanská bezpečnost ve společnosti

• Digitální oblast, průmysl a vesmír

• Klima, energetika a mobilita

• Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí


Pilíř 3 – Inovativní Evropa (Innovative Evropa)

• Evropská rada pro inovace

• Evropské inovační systémy

• Evropský Inovační a technologický institut


První pracovní program rámcového programu Horizontu Evropa pro prioritu výzkumných infrastruktur pro léta 2021–2022 je strukturován do 5 tematických okruhů:


• Efektivně fungující prostředí evropských výzkumných infrastruktur;

• Zabezpečení operativního, otevřeného a FAIR ekosystému EOSC;

• Servisy výzkumných infrastruktur podporující zdravotnický výzkum, urychlující zelenou a digitální transformaci a posouvající hranice ¨ lidského poznání;

• Nová generace vědeckých přístrojů, nástrojů, metod a pokročilých digitálních řešení;

• Networking umožňující spolupráci bez bariér.Národní kontaktní bod ČR pro rámcový program Horizont Evropa

Jedním z opatření, kterými ČR podporuje zapojení českých vědců a inovátorů do rámcového programu Horizontu Evropa, je poskytování služeb tzv. „Národních kontaktních bodů“ (NCP), jejichž činnost je za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajišťována Technologickým centrem AV ČR.


Na specializovaných webových stránkách Horizontu Evropa jsou k dispozici veškeré informace potřebné pro zapojení do rámcového programu EU, včetně Pracovních programů a korespondujících výzev k předkládání návrhů projektů, podmínek účasti a v neposlední řadě také kontaktních údajů NCP pracovníků pro specifické priority rámcového programu EU.


Technologické centrum AV ČR poskytuje v kapacitě NCP ČR pro rámcové programy EU kompletní informační, poradenský a konzultační servis. Za účelem usnadnění základní orientace v rámcovém programu Horizontu Evropa bylo připraveno mj. i jeho stručné představení v českém jazyce.


Poslední změna: 26. říjen 2021 13:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám