Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2019

Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2019

Mgr. Martin Ritter, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Into the World. The Movement of Patočka’s Phenomenology

Bibliografické údaje hab. práce: RITTER, Martin. Into the World: The Movement of Patočka’s Phenomenology . Cham: Springer. 2019. 183 s. ISBN 978-3-030-23656-4


Datum zahájení: 25. 9. 2019


Mgr. Martin Ritter, Ph.D. - habilitační spis

Oznámení o habilitační přednášce


Složení habilitační komise:


Předseda

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Členové

Prof. PhDr. Pavel Kouba


Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

prof. Filip Karfík, Ph.D.

Université de Fribourg, Faculté des lettres et des sciences humaines


doc. Karel Novotný, Ph.D., DSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


doc. Martin Cajthaml, Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta


Oponenti

Prof. James Mensch

Univerzita Karlova, Fakulta humanitiních studií

Michael Staudigl, PD Dr. phil.

Universität Wien

Sandra Lehmann, Ph.D.

Universität Wien


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra filozofie


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka

Údaje o rukopisu hab. práce: HEJDUK, Tomáš. Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka. 2018. 252 s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 9. 3. 2018


Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. - habilitační spis


Složení habilitační komise:


Předseda

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Členové

Prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Karel Novotný, MA, Ph.D., DSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


doc. Erika Lalíková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta


doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.


Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta


Oponenti

Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

FLÚ AV ČR, Oddělení pro studium moderní české filosofie

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.Mgr. Martin Nodl, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedra obecné antropologie

Filosofický ústav Akademie věd ČR, Centrum medievistických studií


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Středověk v nás.

Bibliografické údaje hab. práce: NODL, Martin: Středověk v nás. Praha: ARGO. 2015. 312 s. ISBN 978-80-257-1576-5

Datum zahájení: 20. 2. 2018


Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce

Mgr. Martin Nodl, Ph.D. - habilitační spis


Složení habilitační komise:


Předseda

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Členové

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta


prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


Oponenti

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. hc mult.

Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií

prof. dr hab. Beata Możejko

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Akademie věd ČR


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.PhDr. Ivan Murin, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Etnografia generačnej transmisie kultúry v lokálnom spoločenstve – antropologická perspektíva.

Údaje o rukopisu hab. práce: MURIN, Ivan. Etnografia generačnej transmisie kultúry v lokálnom spoločenstve – antropologická perspektíva. 2017. 214 s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 5. 6. 2017


Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce

PhDr. Ivan Murin, Ph.D. - habilitační spis


Složení habilitační komise:


Předseda

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Členové

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta;

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.


t.č. bez afiliace


prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.


Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.


Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická


Oponenti

dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Mezi texty a textiliemi (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Bibliografické údaje hab. práce: ČAPSKÁ, Veronika. Mezi texty a textiliemi : (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Dolní Březany: Scriptorium. 2016. 326 s. ISBN 978-80-88013-33-4.

Datum zahájení: 10. 2. 2017


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


emeritní

Členové:


prof. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.


emeritní      
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.


Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Oponenti:

Doc. PhDr. Jan Horský, PhD.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Historický ústav

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.


Historický ústav SAV Bratislava


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitantka byla jmenována docentkou.Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci

Bibliografické údaje hab. práce: GRYGAR, Jakub. Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2016. 256 s. ISBN 978-80-7419-234-0.

Datum zahájení: 28. 4. 2016


Složení habilitační komise, oponenti habilitační práce:

Předseda:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. Miloš Havelka, CSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická


prof. zw. dr hab. Halina Rusek

Uniwersytet Śląski, Cieszyn


doc. PhDr. Csaba Szaló Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Oponenti:


doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

doc. PhDr. Csaba Szaló Ph.D.


Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.


Europa-Universität Viadrina FrankfurtStav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Fenomenologicko-topologický pojem prostranství

Údaje o rukopisu hab. práce: NITSCHE, Martin. Fenomenologicko- topologický pojem prostranství. 2016. 206 s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 8. 1. 2016


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


Členové:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


prof. PhDr. Pavel Kouba


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Centrum pro teoretická studia, Společné pracoviště UK a AV ČR

doc. Martin Cajthaml, Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta

prof. PhDr. František Novosád, CSc.


Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Oponenti:

prof. PhDr. František Novosád, CSc.

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied

prof. Miroslav Petříček, Dr.

Univerzita Karlova, Ústav filosofie a religionistiky FF UK


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Metropolitní univerzita Praha


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii

Bibliografické údaje hab. práce: NOŽINA, Miroslav. Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 2013. 252 s. ISBN 978-80-87558-08-9.

Datum zahájení: 14. 12. 2015


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.


Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.


Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Mgr. Petr Komers, Ph.D.


t.č. bez afiliace


Oponenti:

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Mgr. Petr Komers, Ph.D.

t.č. bez afiliace


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Mgr. Tomáš Vítek, Dr.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Fakulta humanitních studií UK, Filosofický modul            

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Sedm mudrců a jejich výroky

Bibliografické údaje hab. práce: VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Praha: Herrmann & synové. 2010. 411 s. ISBN 978-80-87054-21-5.


Datum zahájení: 17. 8. 2015


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. Miroslav Petříček, Dr.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Akademie výtvarných umění v Praze

prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.


emeritní, t.č. bez úvazku

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.


Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Oponenti:

prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.

emeritní, t.č. bez úvazku

doc. Hynek Bartoš, Ph.D.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 5. leden 2021 18:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

E-mail:
Jak k nám